Belda, A.,  Belenguer, R., Zaragozí, B. & Ferri, V.,  2017. Presència del gat domèstic, Felis silvestris catus (Schreber, 1775), i del gat serval, Felis silvestris, en un espai natural protegit: el cas del Parc Natural Serra de Mariola (sud-est espanyol).  Arxius de Miscel·lània Zoològica, 15.

Taula 1. Resultats de les anàlisis de la partició jeràrquica practicades amb les variables seleccionades per a la regressió logística. La contribució individual de cada variable es mostra com un percentatge (%I) de la desviació explicada per les variables incloses en l’anàlisi. El signe dels efectes, positiu (+) i negatiu (–), va ser obtingut d’un model de regressió logística que incloïa totes les variables. I i J són, respectivament, la contribució independent i conjunta de la variable. La columna Z mostra la significació estadística mitjançant un test z basat en 999 aleatoritzacions: * p < 0,05.

Tabla 1. Results of the hierarchical partitioning of the variables selected by logistic regression analysis. The individual contribution of each variable is shown in the percentatge (%I) of deviance explained by the variables in the analysis. Positive (+) and negative effects (–) signs were obtained from a logistic regression model that included all the variables. I and J, respectively, are the independent and combined contributions of the variable. The Z column shows the mean statistical significance according to 999 randomization runs: * p < 0.05.

 

Variable

     Signe

   I

   J

 %I

   Z

Abandonament antic (AA)

-

0,95

0,88

3,89

0,95

Bosc mixt (BM)

-

2,42

1,52

9,94

1,91*

Pinar (P)

+

0,81

-0,01

3,33

0,33

Roquissar (RO)

-

1,61

-0,28

6,61

1,31

Urbanitzat dispers (UD)

+

4,60

-0,11

18,89

5,53*

Terme espacial

+

13,97

1,21

57,33

18,10*