Bros, V., 2009. Inventari faun¨ªstic dels mol¡¤luscs continentals de la serra de Collserola (Barcelona, NE de la pen¨ªnsula Ib¨¨rica): resultat d¡¯una revisi¨® bibliogr¨¤fica. Arxius de Miscel¡¤l¨¤nia Zool¨°gica, vol. 7

Annex 1. Refer¨¨ncies de les publicacions revisades de les quals s¡¯ha extret informaci¨®, ja siguin citacions in¨¨dites o recopilacions bibliogr¨¤fiques.

Annex 1. References from revised publications that data were taken from, including both unpublished citations and bibliographic collections.

¡¡

Aguilar¨CAmat, J. B., 1908. Contribuci¨® a la fauna malacol¨°gica de Catalunya. Algunes Xerophiles del grup Helyomanes, existents en la meva col¡¤lecci¨®. Butllet¨ª de la Instituci¨® Catalana d¡¯Hist¨°ria Natural, 5(7): 89-90.

- 1932. Cat¨¤leg dels Pupillidae. Treballs del Museu de Ci¨¨ncies Naturals de Barcelona, 10 (S¨¨rie malacol¨°gica), 4: 1-50.

Alba, D. M., Tarruella, A., Corbella, J., Vilella, M., Guill¨¨n, G., Prats, L. & Quintana, J., 2004. Addenda a la llista dels mol¡¤luscs continentals de Catalunya. Spira, 1(4): 1-10.

Almod¨®var, A., Jim¨¦nez, J. J., de Haro, M. & Muñoz, B., 1999. Cat¨¢logo de la colecci¨®n malacol¨®gica V. Beltr¨¢n. I. Gasteropodos terrestres de la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica y Baleares. Bolet¨ªn de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Secci¨®n Biol¨®gica), 95(1-2): 63-78.

Alonso, M. R. & Ib¨¢ñez, M., 1977. Pomatias elegans (O. F. M¨¹ller, 1774) (Mollusca, Prosobranchia) en España. Bolet¨ªn de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Secci¨®n Biol¨®gica), 75: 207-216.

Altaba, C. R., 1992. La distribuci¨® geogr¨¤fica i ecol¨°gica dels bivalves d¡¯aigua dolça recents dels Països Catalans. Butllet¨ª de la Instituci¨® Catalana d¡¯Hist¨°ria Natural, 60: 77-103.

- 1992. Els Esfer¨ªids (Mollusca: Bivalvia: Sphaeriidae) dels Països Catalans. Butllet¨ª de la Instituci¨® Catalana d¡¯Hist¨°ria Natural, 60: 45-75.

Altaba, C. R., Traveset, A., Boguñ¨¤, E. & Bech, M., 1985. Sobre la pres¨¨ncia de Ferrissia i Acroloxus (Gastropoda: Basommatophora) als Països Catalans. Butllet¨ª de la Instituci¨® Catalana d¡¯Hist¨°ria Natural, 52 (Sec. Zool., 6): 61-71.

Altaba, C. R., Traveset, A., Cadevall, J. & Orozco, A., 1988. Cargols d¡¯aigua dolça ex¨°tics a Barcelona. Butllet¨ª de la Instituci¨® Catalana d¡¯Hist¨°ria Natural, 55 (Sec. Zool., 7): 27-46.

Altena, C. O., 1969. Notes sur les Limaces, 14. Sur trois esp¨¨ces de Deroceras de la Catalogne dont deux nouvelles. Journal de Conchyliologie, 58 (3): 101-108.

- 1971. Neue Fundorte von Arion lusitanicus Mabille. Archiv f¨¹r Molluskenkunde, 101(1/4): 183-185.

Altimira, C., 1959. Contribuci¨®n al conocimiento de la fauna malacol¨®gica de la provincia de Tarragona. Miscel¡¤l¨¤nia Zool¨°gica,1(2): 89-95.

- 1960. Notas malacol¨®gicas. Contribuci¨®n al conocimiento de los moluscos terrestres y de agua dulce de Cataluña. Miscel¡¤l¨¤nia Zool¨°gica,1(3): 9-15.

- 1969. Notas malacol¨®gicas. IX. Nuevas aportaciones y datos a la Fauna Malacol¨®gica Catalana. Publicaciones del Instituto de Biolog¨ªa Aplicada, 46: 105-106.

- 1971. Notas malacol¨®gicas. Contribuci¨®n al conocimiento de la fauna malacol¨®gica terrestre y de agua dulce de Cataluña. Miscel¡¤l¨¤nia Zool¨°gica, 3(1): 7-9.

Altonaga, K., 1988a. Estudio taxon¨®mico y biogeogr¨¢fico de las familias Endodontidae, Euconulidae, Zonitidae y Vitrinidae de la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica, con especial referencia al Pa¨ªs Vasco y zonas adyacentes. Tesis doctoral. Euskal Erriko Unibersitatea.

- 1988b. Nuevos datos sobre Oxychilus (Morlina) glaber (Rossmäesler 1835) (Pulmonata: Stylommatophora: Zonitidae) en la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica. Iberus, 8(2): 39-45.

- 1989a. La familia Endodontidae Pilsbry 1894 (Pulmonata: Stylommatophora) en la Pen¨ªnsula Ib¨¨rica. Kobie (Serie Ciencias Naturales) Bilbao. Bizkaiko Foru Aldundia. Nº XVIII: 123-136.

- 1989b. El g¨¦nero Vitrea Fitzinger 1833 (Pulmonata Stylommatophora: Zonitidae) en la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica. Graellsia, 45: 79-112.

- 1990a. Euconulus fulvus (O. F. M¨¹ller 1774) (Pulmonata: Euconuliadae) Espezieari burozko datu berriak Iberiar Penintsulan. Cuadernos de Investigaci¨®n Biol¨®gica (Bilbao), 16: 1-21.

- 1990b. Sobre Zonitoides nitidus (O. F. M¨¹ller 1774) (Pulmonata: Stylommatophora: Zonitidae) en la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica. Cuadernos de Investigaci¨®n Biol¨®gica (Bilbao), 16: 35-52.

Anderson, R., 2005. An Annotated List of the Non¨CMarine Mollusca of Britain and Ireland. Journal of Conchology, 38(6): 607-638.

Bech, M., 1973. Contribuci¨®n al conocimiento de la fauna malacol¨®gica terrestre y de agua dulce de Cataluña. Bolet¨ªn de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Secci¨®n Biol¨®gica), 71: 223-233.

- 1990. Fauna malacol¨°gica de Catalunya. Mol¡¤luscs terrestres i d¡¯aigua dolça. Treballs de la Instituci¨® Catalana d¡¯Hist¨°ria Natural, 12: 1-229.

- 1994. Noves aportacions per a la fauna malac¨°logica de Catalunya. Butllet¨ª del Centre d¡¯estudis de la Natura del Barcelon¨¨s¨CNord, 3(1): 75-80.

- 1998. Noves aportacions per a la fauna malacol¨°gica de Catalunya. Butllet¨ª del Centre d¡¯estudis de la Natura del Barcelon¨¨s¨CNord, 4(2): 183-188.

Boettger, C., 1951. Die Herkunft und Vervandtschafts beziehunger der Wasserchnecke Potamopyrgus jenkinsi Smith, nebst einer Angabe ¨¹ber ihr Auftreten im Mediterrangebiet. Archiv f¨¹r Molluskenkunde der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 80: 57-84.

Bofill, A., 1879. Cat¨¢logo de los moluscos test¨¢ceos terrestres del llano de Barcelona. Cr¨®nica Cient¨ªfica, 3: 1-24.

- 1881. Una excursi¨® a Horta. Butllet¨ª de l¡¯Associaci¨® Excursionista de Catalunya, II: 65-66.

- 1884. Moluscos del valle de Ribas (Cataluña). Contribuci¨®n al estudio de la fauna malacol¨®gica pirenaica. Cr¨®nica cient¨ªfica, 7(162): 260-267.

- 1890. Serra de Card¨®, (Tortosa). Moluscos recullits en aquesta localitat en agost de 1882. Butllet¨ª de l¡¯Associaci¨® d¡¯Excursions Catalana, 139-144: 3-19.

- 1897. Sobre una nueva forma malacol¨®gica de la provincia de Gerona (Nenia subarcuata). Bolet¨ªn de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 3ª. Èp., 1: 364-368.

- 1916. Notas sobre "Helix bofilliana" Fag. i "Pupa tarraconensis" Fag. Butllet¨ª de la Instituci¨® Catalana d¡¯Hist¨°ria Natural, 16: 78-81.

- 1917. Moluscos ingressats en el Museu des del mes de juny de 1916. Junta de Ci¨¨ncies Naturals de Barcelona: 533-549.

Bofill, A. & Haas, F., 1920. Estudi sobre la malacologia de les Valls Pirenaiques: Conca del Llobregat. Treballs del Museu de Ci¨¨ncies Naturals de Barcelona, 3(13): 380-830.

Bofill, A., Haas, F. & Aguilar¨CAmat, J. B., 1921. Estudi sobre la malacologia de les Valls Pirenaiques: Conques del Bes¨°s, Ter, Fluvi¨¤, Muga i litorals intermitges. Treballs del Museu de Ci¨¨ncies Naturals de Barcelona, 3(14): 837-1241.

Bonada, N., Rieradevall, M. & Prat, N., 2000. Biodiversitat i qualitat de l¡¯aigua a la riera de Sant Cugat (Collserola, Barcelona). In: I Jornades sobre la Recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gesti¨® del Parc: 45-49 (F. Llimona, J. M. Espelta, J. C. Guix, E. Mateos & J. D. Rodr¨ªguez¨CTeijeiro, Eds.). Consorci del Parc de Collserola, Barcelona.

Borred¨¤, V., 1996. Pulmonados desnudos (Mollusca: Gasteropoda: Pulmonata) del este de la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica. Tesis Doctoral, Univ. de Val¨¨ncia.

Bourguignat, J. R., 1868. Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus: 295-318. Ed. F. Savy. Dixi¨¨me d¨¦cade, Paris.

Bros, V., 2004. Mol¡¤luscs terrestres i d¡¯aigua dolça de la serra de Collserola (Barcelona, NE pen¨ªnsula Ib¨¨rica). Arxius de Miscel¡¤l¨¤nia Zool¨°gica, 2: 7-44. http://amz.museucienciesjournals.cat/volum-02-2004-amz/mol¡¤luscs-terrestres-i-daigua-dolca-de-la-serra-de-collserola-barcelona-ne-peninsula-iberica/

Caziot, E., 1908. Les migrations des mollusques terrestres entre les sous¨Ccentres Hispaniques et Alpiques. V Études sur quelques esp¨¨ces du sous¨Ccentre Alpique pass¨¦s dans les sous¨Ccentre Hispanique. Soci¨¦t¨¦ Linn¨¦enne de Lyon, 55: 182-198.

Caziot, E. & Thieux, E., 1911. Etude sur les Helix algeriens et espagnols des groupes lactea M¨¹ller et myristigma Bourguignat. Bulletin de la Soci¨¦t¨¦ zoologique de France, 36(10): 111-128.

Castillejo, J. & Rodriguez, T., 1991. Babosas de la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica y Baleares. Monograf¨ªas de la Universidad de Santiago de Compostela, 162.

Clerx, J. P. M. & Gittenberger, E., 1977. Einiges ¨¹ber Cernuella (Pulmonata Helicidae). Zoologische Mededelingen, 52(4): 27-56.

Clessin, S., 1873. Zur Kenntnis unserer Pisidien. Malakozool Bla¡¯tt, 20: 21¨C30, 83-92.

- 1881. Nomenclator Heliceorum viventium quo continetur nomina omnium hujus familiae generum et especierum hodie cognitarum disposita ex affinitate naturali. Opus postummum. Ed. Fisher, Kassel.

Fagot, P., 1890. Histoire malacologique des Pyr¨¦n¨¦es francaises et espagnoles. Bulletin de la Soci¨¦t¨¦ Ramond (Bagn¨¨res¨Cde¨CBigorre), 25(4): 215-244.

- 1891. Histoire malacologique des Pyr¨¦n¨¦es francaises et espagnoles: liste des esp¨¨ces. Bulletin de la Soci¨¦t¨¦ Ramond (Bagn¨¨res¨Cde¨CBigorre), 26(1): 1-28.

Falkner, G., Ripken T. E. J. & Falkner, M., 2002. Mollusques Continentaux de France: Liste de R¨¦f¨¦rence Annot¨¦e et Bibliographie. Patrimoines Naturels 52. Mus¨¦um National d¡¯Histoire Naturelle, Institut d¡¯Ecologie et de Gestion de la Biodiversit¨¦, Paris.

Garrido, C., 1992. A fauna de Ari¨®nidas da parte Nor¨COriental da Pen¨ªnsula Ib¨¦rica (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). Tesina de Licenciatura, Universidad de Santiago de Compostela.

- 1995. Estudio taxon¨®mico de la Fauna de Pulmonados Desnudos Ib¨¦ricos (Mollusca: Gastropoda). Tesis doctoral, Universidad de Santiago de Compostela.

Gasull, L., 1974. Una interesante localidad desaparecida de Xerotricha (Castellana) parabarcinensis Ortiz de Z¨¢rate, del llano de Barcelona. (Mollusca. Pulmonata). Butllet¨ª de la Societat d¡¯Hist¨°ria Natural de les Balears, 19: 151-152.

Germain, L., 1930. Mollusques terrestres et fluviatiles (Premi¨¨re partie). Faune de France, 21. Ed. Lechevalier, Paris.

- 1931. Mollusques terrestres et fluviatiles (Deuxi¨¨me partie). Faune de France, 22. Ed. Lechevalier, Reprint 1969, Paris.

Gittenberger, E., 1973. Beiträge zur kenntnis der Pupillacea III. Chondrininae. Zoologische Verhandelingen, 127: 1-267.

- 1983. On Iberian Cochlicopidae and the genus Cryptazeca (Gastropoda, Pulmonata). Zoologische Mededelingen, 57(23): 301-319.

- 1993. On Trochoidea geyeri (So¨®s, 1926) and some conchologycally similar taxa (Mollusca: Gastropoda Pulmonata: Hygromiidae). Zoologische Mededelingen, 67(19): 303¨C320.

Gorrotxategi, R., Abalde,A., Altonaga, K., Angulo, E., Prieto, C. E. & Puente, A. I., 1990. Nuevos datos sobre la distribuci¨®n en la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica de Rumina decollata (Linnaeus 1758) (Pulmonata: Stylommatophora: Subulinidae). Cuadernos de Investigaci¨®n Biol¨®gica (Bilbao), 16: 115-124.

Haas, F., 1929. Fauna malacol¨®gica terrestre y de agua dulce de Cataluña. Treballs del Museu de Ci¨¨ncies Naturals, 13. Edici¨® facs¨ªmil 1991, Treballs del Museu de Zoologia. Ajuntament de Barcelona.

Hesse, P., 1934. Zur Anatomie und Systematik palearktischer Stylommatophoren. Zoologica, 34(85): 1-57.

Hidalgo, J. G., 1875. Cat¨¢logo iconogr¨¢fico y descriptivo de los moluscos terrestres de España, Portugal y las Baleares. Parte I. Ed. S. Mart¨ªnez, Madrid.

- 1916. Datos para la fauna española (Moluscos y Braqui¨®podos). Bolet¨ªn de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 16: 235¨C246.

- 1918. Suplemento a la bibliograf¨ªa cr¨ªtica malacol¨®gica publicada en el tomo XV de las memorias de la Real Academia de Ciencias. Ed. Imprenta Cl¨¢sica Española, Madrid.

Ib¨¢ñez, M. & Alonso, M. R., 1977. Geographical distribution of Potamopyrgus jenkinsi (Smith, 1889) (Prosobranchia: Hydrobiidae) in Spain. Journal of Conchology, 29: 141-146.

Kuiper, J. G. J., 1961. Contribution ¨¤ la connaissance des esp¨¨ces du genre Pisidium vivant en Espagne. Basteria, 25(4): 54-57.

Letourneux, A. & Bourguignat, J. R., 1887. Prodrome de la malacologie terrestre et fluviatile de la Tunisie. Ed. Impr. Nationale, Paris.

Locard, A., 1899. Les conquilles terrestres des eaux douces et saumâtres. (Conchyliologie portugaise). Archives du Museum d¡¯histoire naturelle, Lyon, 7: 1-303.

Madurga, M.C., 1973. Los Gasteropodos dulceacu¨ªcolas y terrestres del cuaternario español. Bolet¨ªn de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Geol.), 71: 43¨C165.

Maluquer, J., 1901. Contribuci¨® a la fauna malacol¨°gica de Catalunya. I. Mol¡¤luscs recullits en la montanya de Montserrat. Butllet¨ª de la Instituci¨® Catalana d¡¯Hist¨°ria Natural, 1: 52-59.

- 1902a. Comunicaci¨® sobre alguns mol¡¤luscs d¡¯aigua dolça recollits en una presa feta a la carretera de St. Feliu. Butllet¨ª de la Instituci¨® Catalana d¡¯Hist¨°ria Natural, 2: 27.

- 1902b. Excursi¨® St. Cugat del Vall¨¦s. Butllet¨ª de la Instituci¨® Catalana d¡¯Hist¨°ria Natural, 2: 51.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Cat¨¢logo de la Colecci¨®n Conchiol¨®gica que fu¨¦ de D. Francisco Martorell y Peña, legada por dicho señor a la ciudad de Barcelona y existente en el Museo de Martorell de la propia ciudad. Tipo¨CLitograf¨ªa de los sucesores de N. Ram¨ªrez y Cª. Barcelona.

Mart¨ªnez¨COrt¨ª, A., 1999. Moluscos Terrestres Test¨¢ceos de la Comunidad de Valencia. Tesis doctoral, Universitat de Val¨¨ncia.

- 2002. Revisi¨®n taxon¨®mica de Cionella (Hohenwarthia) disparata Westerlund, 1892 (Gastropoda Pulmonata: Ferussaciidae). Iberus, 20(2): 1-9.

Neckheim, T., 1995. A collecting trip to Catalonia (Spain). The Papustyla, 9(3): 11-14.

Nordsieck, H., 1990. Revision der Gattung Clausilia Draparnaud, besonders der Arten in SW - Europa (Das Clausilia rugosa¨CProblem) (Gastropoda: Stylommatophora: Clausiliiadae). Archiv f¨¹r Molluskenkunde der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 119(1988) (4/6): 133-179.

Ortiz de Z¨¢rate, A., 1950. Observaciones anat¨®micas y posici¨®n sistem¨¢tica de varios Hel¨ªcidos españoles. III. (Especies de los subg¨¦neros Candidula, Helicella, s.s., Xerotricha y Xeromagna. Pseudoxerotricha, nov. subg.). Bolet¨ªn de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 48: 21-85.

- 1991. Descripci¨®n de los moluscos terrestes del valle de Najerilla. Ed. Gobierno de la Rioja: Consejer¨ªa de Éducaci¨®n, Cultura y Deportes, Logroño.

Pollonera, C., 1888. Appunti di malacologia. II. Di alcune Testacella spagnole. Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia Comparata della Reale Universit¨¤ di Torino, 3(43): 1-11.

Prieto, C. E., 1985. Sobre la distribuci¨®n geogr¨¢fica de los g¨¦neros Monacha y Helicigona (Mollusca: Pulmonata: Helicidae) en la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica. Butllet¨ª de la Instituci¨® Catalana d¡¯Hist¨°ria Natural, 52(Sec. Zool., 6): 73-82.

Prieto, C. E., Mart¨ªn, R., G¨®mez, B. J. & Larraz, M., 1986. Nuevos datos sobre Acanthinula Beck 1846, Planogyra Morse 1864 y Acicula Hartmann 1821 (Mollusca, Gastropoda) en la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica. Iberus, 6(2): 257-264.

Puente, A. I., 1994. Estudio taxon¨®mico y biogeogr¨¢fico de la superfamilia Helicoidea Rafinesque, 1815 de la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica e Islas Baleares. Tesis Doctoral. Universidad del Pa¨ªs Vasco. Bilbao.

- 1995. El g¨¦nero Xerosecta Monterosato, 1892 (Stylommatophora: Helicoidea: Hygromiidae: Hygromiinae) en la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica. Iberus, 13(2): 35-85.

- 1995¨C1996. El g¨¦nero Cernuella Schluter, 1838 en la Peninsula Iberica (Pulmonata: Helicoidea: Hygromiidae). Estudios del Museo de Ciencias de Álava, 10¨C11: 267-304.

Puente, A. I., Prieto, C. E. & Altonaga, K., 1990. Nuevos datos sobre la distribuci¨®n de Caracollina lenticula (Michaud, 1831) (Gatropoda: Pulmonata: Helicoidea) en la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica. Cuadernos de Investigaci¨®n Biol¨®gica (Bilbao),16: 101-113.

Puente, A. I. & Altonaga, K., 1995. Estudio morfol¨®gico y corol¨®gico de dos especies conquiol¨®gicamente similares, Helicella conspurcata (Draparnaud, 1801) y Microxeromagna armillata (Lowe, 1852), en la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica e islas Baleares (Pulmonata: Helicoidea: Hygromiidae). Zoologica baetica, 6: 121-148.

Riedel, A., 1957. Revision der Zonitiden Polens. Annales. Zoologici, Warszawa, 16: 361-461.

- 1970. Beitrag zur Kenntnis der Zonitidae (Gastropoda) der französischen Pyrenäen. Fragmenta Faunistica, 15(21): 379-399

- 1972. Zur Kenntnis der Zonitidae (Gasteropoda) Spaniens. Annaales Zoologici Polska Akademia Nauk, 29: 115¨C145.

Rosals, J., 1913. Notes sobre malacologia catalana. Butllet¨ª de la Instituci¨® Catalana d¡¯Hist¨°ria Natural, 10(6): 82-90.

- 1914. Notes malacol¨°giques. Cat¨¤leg dels moluscs vivents en lo terme de Sant Feliu del Llobregat. Butllet¨ª de la Instituci¨® Catalana d¡¯Hist¨°ria Natural, 11(3): 41-51.

- 1915. De una sortida pels voltants de Barcelona. I. Pres¨¨ncia del Buliminus obscurus M¨¹ll. a Sarri¨¤. Butllet¨ª de la Instituci¨® Catalana d¡¯Hist¨°ria Natural, 12(3): 48.

Salvañ¨¤, J. M., 1884. Introducci¨®n a la fauna malacol¨®gica de Vallvidrera y cat¨¢logo razonado de los moluscos test¨¢ceos, terrestres y fluvi¨¢tiles del territorio. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 2ª ep., 1(7): 375-433.

- 1888. Contribuci¨®n a la fauna malacol¨®gica de los Pirineos catalanes. 2ª parte. Monograf¨ªa de los moluscos terrestres y fluvi¨¢tiles de la comarca de Olot. Anales. Real Sociedad Española de Historia Natural, 17: 92-123.

Servain, G., 1880. Etudes sur les mollusques recueillis en Espagne et en Portugal. Saint¨CGermain Ed., Paris.

Schuberth, O., 1891. Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Genitalapparates von Helix mit besonderer Ber¨¹cksichtigung der Systematik. R. Stricker, Ed.

Taylor, J. W., 1907. Monographie of the land freswather mollusca of the British Isles. Taylor Brothers Ed., Ledds.

-    1914. Monograph of British land and freswater Mollusca of the British Isles. Taylor Brothers Ed., Leeds.

-    1917. Monograph of British land and freswater Mollusca of the British Isles. Taylor Brothers Ed., Leeds.

Torres, A., 1924. Notas Malacol¨®gicas. Una nueva especie de un g¨¦nero desconocido en Europa, un nuevo Arion y una nueva variedad de Arion hortensis F¨¦russac. Butllet¨ª de la Instituci¨® Catalana d¡¯Hist¨°ria Natural, 4(5): 104¨C114.

Vilella, M., 1967. Notas malacol¨®gicas. IV. Nuevas citas de dispersi¨®n. Miscel¡¤l¨¤nia Zool¨°gica, 2: 17¨C21.

Winter, A. J. de, 1986. Little known and South¨CWest European slugs (Pulmonata: Agriolimacidae, Arionidae). Zoologische Mededelingen Leiden, 60(10): 135-158.

Zilch, A., 1960. Gastropoda 2. Euthyneura. Handbuch der Paleozoologie, 6(2-4): 1¨C835.