Cadevall, J., Hernández, E., Nebot, J., Orozco, A., Uribe, F. & Bros, V., 2003. Influència de l'altitud en la riquesa d'espècies de mol·luscs: variacions a la vall d'Alinyà, Alt Urgell, Lleida. Arxius de Miscel·lània Zoològica, vol. 1

Taula 1.  Valors de les anàlisis de correlació d'Spearman entre altitud i rang altitudinal mitjà per a les cobertes vegetals més comunes.

Table 1. Spearman rang correlation values between elevation and mean altitudinal range applied to the most frequent vegetation covers.

 

Coberta vegetal / Vegetation cober  n rs   p
Arbrat dens 15 0,44861501 0,09
Arbrat clar   5 0,97467941 0,005*
Bosc ribera   5 0,60000002 0,28
Matollars 15 0,21824722 0,43
Prats / herbassars   7 0,31818181 0,49
Roquissars   6 0,81167942 0,049*
Conreus 14 0,21562169 0,46