Cadevall, J., Hernández, E., Nebot, J., Orozco, A., Uribe, F. & Bros, V., 2003. Influència de l'altitud en la riquesa d'espècies de mol·luscs: variacions a la vall d'Alinyà, Alt Urgell, Lleida. Arxius de Miscel·lània Zoològica, vol. 1

Taula 2. Valors de les anàlisis de correlació d'Spearman entre riquesa d’espècies i rang altitutidinal mitjà per a les cobertes vegetals més comunes.

Table 2. Spearman rang correlation values between species richness and mean altitudinal range applied to the the most frequent vegetation covers.

 

Coberta vegetal / Vegetation cober  n

rs

  p
Arbrat dens 15

       -0,36984378

0,17
Arbrat clar
  5

       -0,82078266

0,09

Bosc ribera

  5

0,1

0,87
Matollars 15 -0,67398381 0,006
Prats / herbassars   7 -0,24771684 0,59
Roquissars   6 -0,77142859 0,07
Conreus 14 -0,30266744 0,29