Uribe, F. & Ferrer, M., 2003. La revista Miscel·lània Zooḷgica: apunts per a la seva hisṭria. Arxius de Miscel·lània Zooḷgica, vol. 1

Taula 2.  Nombre i percentatge d’articles segons la temàtica tractada.
Table 2. Number and percentage of papers according to the contents.

 

Temàtica

Nombre

%

Faunística

348

38,8

Biogeografia

12

1,3

Taxonomia

261

29,1

Morfologia

45

5,0

Ecologia

90

10,0

Etologia

75

8,4

Parasitisme

21

2,3

Desenvolupament

16

1,8

Fisiologia

7

0,8

Ultraestructura

20

2,2

Biologia

4

0,4

Genètica

6

0,7

Estadística

4

0,4

Conservació

1

0,1