ISSN: 1698-0476 És una revista d’accés obert que es publica anualment, gratuïta pels autors, amb un ràpid procés editorial i avaluació per part d’experts. Publica articles inèdits sobre taxonomia, variabilitat morfològica, distribució en l'espai i dinàmica en el temps d’organismes zoològics. Facilita la publicació de dades en formats adequats per a la consulta i la seva reutilització posterior.

Zenodo dataset

Records of sea star (Echinodermata, Asteroidea) diversity in a disturbed tropical seagrass meadow

Fairoz, M. Rozaimi, M. Nastasia, W. F.  

DOI: https://doi.org/10.32800/amz.2018.16.0243

Paraules clau

Llista d'espècies, Diversitat, Malàisia, Estuari Sungai Pulai

Data de recepció: 27/08/2018  |   Data d'acceptció: 17/12/2018  |   Data de publicació: 10/01/2019

El © de l’article pertany a l’autor o autors; aquests autoritzen la revista Arxius de Miscel·lània Zoològica per publicar l’article sota la llicència de Creative Commons Reconeixement 4.0 que permet la distribució i reproducció en qualsevol mitjà, sempre i quan s’esmentin els autors i la revista Arxius de Miscel·lània Zoològica.
Descarregar: PDF |
Cita
Compartir a: |

Records of sea star (Echinodermata, Asteroidea) diversity in a disturbed tropical seagrass meadow

Fairoz, M. Rozaimi, M. Nastasia, W. F.  

Abstract

Records of sea star (Echinodermata, Asteroidea) diversity in a disturbed tropical seagrass meadow
This study aims to record the sea star distribution in seagrass meadows within Sungai Pulai estuary (Johor, Malaysia) that is under pressure from coastal modification activities. The sampling sites were Merambong Shoal, Tanjung Adang Shoal, Tanjung Bin and Sungai Duku. From January 2016 to March 2018, we surveyed the areas to provide an inventory of sea star species sighted during the lowest tides. A total of seven species were observed, with Merambong Shoal having the highest number of species (seven species) while Sungai Duku and Tanjung Bin had the lowest (one species). We report the first sighting of Astropecten vappa in the area. Combined with past studies, there are now a total of eight sea star species in this area. As baseline records, our findings for the sea star community are applicable to the management of the seagrass habitat and help to create awareness of sea star diversity in the area.

Data published in Zenodo (Doi:10.17632/dzjdnnbykv.1)

Key words: Species checklist, Diversity, Malaysia, Sungai Pulai estuary

Resumen

Registros de diversidad de estrellas de mar (Echinodermata, Asteroidea) en un una pradera marina tropical alterada
El objetivo de este estudio es registrar la distribución de estrellas de mar en las praderas marinas del estuario Sungai Pulai (Johor, Malasia), donde están sometidas a presión ambiental debido a la modificación de las actividades en la costa. Los puntos de muestreo fueron Merambong Shoal, Tanjung Adang Shoal, Tanjung Bin y Sungai Duku. Desde enero de 2016 hasta marzo de 2018 observamos las áreas de estudio para realizar un inventario de las especies de estrellas de mar presentes durante la marea baja. Observamos un total de siete especies, siendo Merambong Shoal el área con el mayor número de especies (siete especies), mientras que Sungai Duku y Tanjung Bin presentaron el número más bajo (una especie). Registramos la primera observación de Astropecten vappa en esta área, que sumada a los hallazgos de estudios anteriores supone un total de ocho especies. Nuestros hallazgos referentes a la comunidad estrellas de mar podrían ser aplicables como valores de referencia para la gestión de las praderas marinas como hábitat, así como para sensibilizar acerca de la diversidad de estrellas de mar en esta área.

Datos publicados en Zenodo (Doi:10.17632/dzjdnnbykv.1)

Palabras clave: Lista de especies, Diversidad, Malasia, Estuario Sungai Pulai

Resum

Registres de diversitat d’estrelles de mar (Echinodermata, Asteroidea) en un una praderia marina tropical alterada
L’objectiu d’aquest estudi és registrar la distribució d’estrelles de mar a les praderies marines de l’estuari Sungai Pulai (Johor, Malàisia), on estan sotmeses a pressió ambiental a causa de la modificació de les activitats a la costa. Els punts de mostreig van ser Merambong Shoal, Tanjung Adang Shoal, Tanjung Bin i Sungai Duku. Des del gener de 2016 fins al març de 2018 vam observar les àrees d’estudi per fer un inventari de les espècies d’estrelles de mar presents durant la marea baixa. Hi vam observar un total de set espècies. L’àrea de Merambong Shoal és la que va presentar un nombre més gran d’espècies, set, mentre que Sungai Duku i Tanjung Bin van presentar el nombre més baix, una cadascun. Vam registrar la primera observació d’Astropecten vappa en aquesta àrea, que sumada a les troballes d’estudis anteriors suposa un total de vuit espècies. Les nostres troballes referents a la comunitat d’estrelles de mar podrien ser aplicables com a valors de referència per a la gestió de les praderies marines com a hàbitat i també per sensibilitzar sobre la diversitat d’estrelles de mar en aquesta àrea.

Dades publicades a Zenodo (Doi:10.17632/dzjdnnbykv.1)

Introduction

Seagrass meadows are important coastal ecosystems due to the ecosystem services that they provide (e.g. Barbier et al., 2011). These meadows not only offer a sanctuary and nursery for various kinds of marine organisms, but also house diverse kinds of organisms that include macroalgae, echinoderms, gastropods, and fish (Boström et al., 2006). Due to their proximity to human habitation, seagrass meadows are prone to disturbances caused by coastal development (Cullen-Unsworth et al., 2014), which invariably affect the community structure of organisms that live and associate with others within the seagrass area. These organisms include sea stars that depend on the seagrass habitat for their continued survival, for instance, as a nursery for outgrowing juveniles (Scheibling and Metaxas, 2010) as well as for food sources (Scheibling, 1982; Bos et al., 2008). Their importance in marine habitats includes roles such as apex predators (Lawrence, 2013) and as keystone species (Paine, 1995). However, in the Indo-Pacific region, there is a lack of sustained research on the ecological relevance of sea stars in coastal habitats. The focus on certain species groups relates directly to economic interests, and because most sea stars are not usually harvested for human consumption, they are therefore not considered economically significant despite their important roles in the marine ecosystems (Bos et al., 2008). Furthermore, limited funding sources and interests in this field results in the limited development of scientific progress in sea star research in this region (Bos et al., 2008).

In Malaysia, few studies have been carried on sea stars and those that do exist have mainly been related to biodiversity or check-list type research; e.g. Choo et al. (2009), Kamarruddin et al. (2011), Pinn et al. (2014), Zulfigar et al. (2008). Only Choo et al. (2009) and Pinn et al. (2014) specifically looked at sea stars in seagrass meadows of Malaysia. According to Lane et al. (2000), the research gaps in the echinoderms inventory of the South China Sea include studies from Malaysia as there is a lack of sampling on this group of organisms in the extensive Sunda shelf. The lack of records on sea star occurrences in Malaysian seagrass meadows, especially those sites implicated by severe human disturbances (e. g. Ministry of Natural Resources and Environment, 2016), makes it difficult to understand the community dynamics of sea star species in the habitat. The fact that these sites are threatened by disturbances makes it even more important to develop diversity records. This study therefore aims to record the sea stars species present in the seagrass meadows of Sungai Pulai estuary so as to provide reference data on the contemporary status of the sea star diversity in habitats under pressure from coastal modification activities.

Material and methods

The seagrass meadows from the Sungai Pulai estuary area were surveyed from January 2016 to March 2018 to ascertain the species of sea stars residing in vegetated parts of the meadows. The meadows consist of seagrass growths in the Merambong Shoal, Tanjung Adang Shoal, Tanjung Bin, and Sungai Duku areas (fig. 1). In the absence of clear matrices to quantitatively ascribe the degree of disturbance to the seagrass meadows in the estuary, we resorted to site descriptions to provide a relative measure of disturbance in the four study sites (table 1). Merambong Shoal, categorised as intermediate disturbance, was one of the largest seagrass meadows in Malaysia (Bujang et al., 2006) before land reclamation activities occurred in recent years. In Tanjung Adang Shoal, seagrasses cover decreased due to impact from the development of the Tanjung Pelepas Port in the early 2000s (Bujang and Zakaria, 2003) but at present it is in the midst of recovering its vegetation cover. This site is therefore categorised as less disturbed/recovering. The Tanjung Bin meadow, categorised as most disturbed, is located on the riverbank opposite the port complex and is within the closest vicinity to the port complex and vessel traffic. Vegetated patches off Sungai Duku are at upstream parts of the estuarine area, and furthest away from human activities at the time of the surveys; here, seagrasses can be found on the edges of the riverbank. This site is categorised as the least disturbed.

Fig. 1. Map of Sungai Pulai estuarine area and distribution of sea stars species according to the sampling sites. Fig. 1. Mapa del área del estuario Sungai Pulai y distribución de las especies de estrellas de mar en los puntos de muestreo.

 

Table 1. Coordinates (C) and relative disturbance levels (RDL) for each sampling site. Tabla 1. Coordenadas (C) y niveles de alteración relativos (RDL) de cada punto de muestreo.

Observations and records of sea stars were performed by the wandering transect method used by Pinn et al. (2014). We carried out surveys during periods of the lowest tide levels when the seagrass meadows were exposed from submersion. Multiple visits to the seagrass sites were performed over the study period, when the meadows were surveyed in a zigzag manner to survey as much of the meadow as possible. Due to the difference in number of site surveys, some sites were under sampled and therefore the numbers of species found were not quantitatively analysed beyond recording the number of individuals sighted. Details for all sampling efforts are included in table 2. During these surveys, five meters to the left and right and perpendicular to the trekked route were searched thoroughly for any presence of sea stars, including looking under the seagrass canopy in areas of dense vegetation. All sea stars species found were then recorded and photographed, with no specimens removed from the meadows due to the relatively low numbers of individuals sighted. Species identification of the sea stars is based on morphology following the characteristics described by Clark and Rowe (1971).

Table 2. Details of sampling performed at four sites. Tabla 2. Detalles del muestreo en cada uno de los cuatro puntos del estudio.

Results

Six species from four families were found in the seagrass meadows of Sungai Pulai estuary (see Zenodo dataset, doi:10.17632/dzjdnnbykv.1). The species were Stellaster childreni Gray, 1840 (fig. 2) from the family Goniasteridae, Luidia maculata Müller and Troschel, 1842 (fig. 3) from the family Luidiidae, Goniodiscaster scaber (Moebius, 1859) (fig. 4), Protoreaster nodosus (Linnaeus, 1758) (fig. 5) and Anthenea aspera Döderlein, 1915 (fig. 6), all from the family Oreasteridae, and Astropecten vappa Müller and Troschel, 1843 (fig. 7) from the family Astropectinidae. One individual sighted also belongs to the genus Astropecten from the family Astropectinidae. However, the taxonomic identification for this individual cannot be done further as its presence was recorded through photographic evidence only. No samples were collected to physically examine this individual, although the species closely resembles Astropecten indicus Döderlein, 1888 and further research is needed to confirm the individual taxonomically (fig. 8).

Figs. 2–4. Sea stars sighted in Sungai Pulai Estuary: 2, Stellaster childreni 3, Luidia maculata; 4, Goniodiscaster scaber (A, aboral view; B, oral view). Figs. 2–4. Estrellas de mar observadas en el estuario Sungai Pulai: 2, Stellaster childreni; 3, Luidia maculata; 4, Goniodiscaster scaber (A, cara aboral; B, cara oral).

Figs. 5–7. Sea stars sighted in Sungai Pulai Estuary: 5, Protoreaster nodosus; 6, Anthenea aspera; 7, Astropecten vappa (A, aboral view; B, oral view). Figs. 5–7. Estrellas de mar observadas en el estuario Sungai Pulai: 5, Protoreaster nodosus; 6, Anthenea aspera; 7, Astropecten vappa (A, cara aboral; B, cara oral).

Fig. 8. Astropecten sp. found in Tanjung Adang Shoal. Fig. 8Astropecten sp. recolectada en Tanjung Adang Shoal.

 

Based on the distribution of species found in all four study sites of the Sungai Pulai estuarine area (fig. 1), the highest number of species of sea stars found was in the western side of Merambong Shoal, where six species were found, with an additional species (three individuals) identified to genus level. The most commonly sighted sea stars here were Protoreaster nodosus and Goniodiscaster scaber while the least commonly sighted sea stars, Anthenea aspera, Luidia maculata and Stellaster childreni, were sighted only once. In Tanjung Adang Shoal, only five out of seven species were sighted. The most commonly found species here were also Protoreaster nodosus and Goniodiscaster scaber while the least commonly species was Stellaster childreni. One sighting recorded sea stars that could be identified only up to the genus level, Astropecten sp. For both Tanjung Bin and Sungai Duku, only Goniodiscaster scaber was sighted. The number of individuals found here was also lower than that found in Merambong and Tanjung Adang shoals.

In this study we also compiled past checklists of sea stars in the sampling sites and nearby areas, and then compared these to review the sea stars records found in this study (table 3). These past records include those from Tan and Yeo (2003), Choo et al. (2009) and Pinn et al. (2014), all studies performed in seagrass areas.

Table 3. Lists of records of sea stars (including this study): * new species sighted in the sampling area. Tabla 3. Registros de estrellas de mar (incluido este estudio): * nuevas especies en el área de estudio.

Discussion

The present study continues work by Pinn et al. (2014), who reported the sea star species found in the seagrass meadows area in 2013. At that time, coastal reclamation of the coastlines was still in its early stages and Merambong Shoal had not yet been modified by the reclamation activity. Pinn et al. (2014) recorded five species of sea stars, with three being new records for Malaysian waters. In the present study, four of the six species sighted had been sighted in Merambong Shoal (Pinn et al., 2014), adding two new sightings for this area, though these species were sighted in Malaysian waters before; Astropecten vappa Müller and Troschel, 1843 (fig. 7) from the family Astropectinidae had been sighted in Penang waters in a study carried out by Berry (1984) while the occurrences of Anthenea aspera Döderlein, 1915 (fig. 6) from the family Oreasteridae, had been recorded in Sungai Pulai estuary by Choo et al. (2009).

The composition of sea stars species in the area was similar to that observed in the study of Pinn et al. (2014), with the exception of Archaster typicus that was not sighted in the present survey. This may indicate that although the disturbances have been ongoing in recent years, the ecological balance of the area in terms of sea star community composition may still be relatively intact. Although the research done by Pinn et al. (2014) can be deemed as pre-disturbance data, their report only covered Merambong Shoal. Also, an important point to note is that in Tanjung Adang shoal, disturbance has been going on since the nearby port complex was started in the early 2000s, with no pre-disturbance data available in regards to the sea stars. Changes in the community structure of organisms in a particular habitat have a strong influence on the ecosystem, considering the role of the sea stars as predators in the meadows. At present, the reason for the absence of A. typicus in our surveys is unclear. Some sea stars are known to use seagrass as a transition habitat in the juvenile period. This is clearly exhibited by A. typicus (Bos et al., 2011), where the juveniles migrate from mangrove to sandy and seagrass areas before proceeding to the shore. However, it is plausible that this species may be more sensitive towards disturbance in relation to the reduction in the size of the seagrass meadow, but further studies are needed to confirm whether this species can be sighted upon reduction in disturbance activities.

In addition to confirming species found in past studies, we also sighted one sea star species (Astropecten vappa; fig. 7) as a new record for the Sungai Pulai estuarine seagrass meadows. Astropecten are distributed worldwide in both intertidal and subtidal areas. Their habitat ranges from sand to mud and, gravel, and some species, such as Astropecten irregularis, migrates to deeper parts of the ocean during the winter months (Freeman et al., 2001). Sightings of Astropecten have also been reported in seagrass meadows, especially those that live in sand patches (Arakaki and Kusen, 2000).

The species composition recorded in the Sungai Pulai estuarine area is also comparable to the sea star species in the seagrass meadows of Tanjung Chek Jawa (Singapore) on the eastern side of the Straits of Johor (Tan and Yeo, 2003). These authors recorded at least eight species, with five coinciding with the present study (i.e. Archaster typicus, Astropecten sp., Goniodiscaster scaber, Protoreaster nodosus and Anthenea aspera). Tanjung Chek jawa is classified as one of the largest intertidal seagrass meadow in Singapore, with increasing conservation efforts focused there. The sea star diversity in that particular area would simulate situations of low anthropogenic disturbances. Although there are very few seagrass meadows that can be considered pristine in the surrounding localities, the Tanjung Chek Jawa may potentially be an example of a meadow closest to pre-disturbance conditions.

Our findings contribute to understanding the general biodiversity in Malaysia, and particularly the seagrasses of Sungai Pulai estuary that haverecently been highlighted as among the recommended and prioritised meadows for conservation efforts in Southeast Asia (Tan et al., 2018). On gaining insights into the ecological status of the Sungai Pulai estuarine seagrass meadows under threat from anthropogenic activities, our findings complement findings from other studies (e.g. Bujang et al., 2016; Rozaimi et al., 2017; Ponnampalam et al., 2015) that delved into the contemporary status of ecosystem health and functioning of the area.

Acknowledgements

This study was supported by the Research University grants UKM-GUP-2018-031. We would like to thank Muhamad Zuhairi Mat Zin, Terissa Ng Chiew Tsan, Nur Hidayah Hamdan and Siti Nor Atiqah Ibrahim for their assistance during fieldwork.

References

Arakaki, Y., Kusen, Y. D., 2000. The echinoderm fauna (Asteroidea, Echinoidea, and Holothuroidea) of Indonesia’s shallow waters. The Meio University Bulletin, 5: 1-20.
Barbier, E. B., Hacker, S. D., Kennedy, C., Koch, E. W., Stier, A. C., Silliman, B. R., 2011. The value of estuarine and coastal ecosystem services. Ecological monographs, 81(2): 169-193.
Berry, A. J., 1984. Umbonium Vestiarium (L.) (Gastropoda, Trochacea) as the food source for naticid gastropods and a starfish on a Malaysian sandy shore. Journal of Molluscan Studies, 50(1): 1-7.
Bos, A. R., Gumanao, G. S., Alipoyo, J. C., Cardona, L. T., 2008. Population dynamics, reproduction and growth of the Indo-Pacific horned sea star, Protoreaster nodosus (Echinodermata; Asteroidea). Marine Biology, 156(1): 55-63.
Bos, A. R., Gumanao, G. S., Van Katwijk, M. M.m Mueller, B., Saceda, M. M., Tejada, R. L. P., 2011. Ontogenetic habitat shift, population growth, and burrowing behavior of the Indo-Pacific beach star, Archaster typicus (Echinodermata; Asteroidea). Marine Biology, 158(3): 639-648.
Boström, C., Jackson, E. L., Simenstad, C. A., 2006. Seagrass landscapes and their effects on associated fauna: a review. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 68(3): 383-403.
Bujang, J. S., Zakaria, M. H., 2003. The seagrasses of Malaysia. In: World Atlas of Seagrasses: 152–160 (E. P. Green, F. T. Short, Eds.). UNEP–WCMC by the University of California Press, London, England.
Bujang, J. S., Zakaria, M. H., Arshad, A., 2006. Distribution and significance of seagrass ecosystems in Malaysia. Aquatic Ecosystem Helath and Management, 9(2): 1 – 14.
Byjang, J. S., Zakaria, M. H., Short, F. T., 2016. Seagrass in Malaysia: Issues and Challenges Ahead. In: The Wetland Book: II: Distribution, Description and Conservation: 1-9 (C. M. Finlayson, Eds.). Dordrecht: Springer Netherlands.
Choo, C. K., Rahman, S., Khor, H. M., 2009. S. O. S. Files – A Journey to Sungai Pulai. Save Our Seahorses, Gelang Patah.
Clark, A. M., Rowe, F. W. E., 1971. Monograph of Shallow-Water Indo-West Pacific Echinoderms. Trustees of the British Museum (Natural History), London.
Cullen-Unsworth, L. C., Nordlund, L. M., Paddock, J., Baker, S., Mckenzie, L. J., Unsworth, R. K., 2014. Seagrass meadows globally as a coupled social–ecological system: Implications for human wellbeing. Marine Pollution Bulletin, 83(2): 387-397.
Freeman, S.M., Richardson, C.A., Seed, R., 2001. Seasonal abundance, spatial distribution, spawning and growth of Astropecten irregularis (Echinodermata: Asteroidea). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 53(1): 39-49.
Japar Sidik, B., Muta Harah, Z., 2003. The seagrasses of Malaysia. World Atlas of Seagrasses, 152-160.
Kamarruddin, I., Mohamed, C. A. R., Rozaimi, M., Kee Alfian, A. A., Fitra, A. Z., Lee, J. N., 2011. Malaysia’s Marine Biodiversity: Inventory and Current Status. Department of Marine Park Malaysia, Putrajaya.
Lane, D. J. W., Marsh, L. M., Vandenspiegel, D., Rowe, F. W. E., 2000. Echinoderm fauna of the South China Sea: An inventory and analysis of distribution patterns. The Raffles Bulletin of Zoology, 8: 459-493.
Lawrence, J. M., 2013. Starfish: Biology and Ecology of the Asteroidea. The John Hopkins University Press, Baltimore.
Ministry of Natural Resources and Environment, 2016. National Policy on Biological Diversity 2016–2025.
Paine, R. T., 1995. A conversation on refining the concept of keystone species. Conservation Biology, 9(4): 962-964.
Pinn, W. S., Fang, A. N. P., Razalli, N. M., Nilamani, N., Peng, T. C., Yasin, Z., Hwai, T. S., Fujita, T., 2014. New records of sea stars (Echinodermata Asteroidea) from Malaysia with notes on their association with seagrass beds. Biodiversity Journal, 5(4): 453-458.
Ponnampalam, L. S., Izmal, J. F., Adulyanukosol, K., Ooi, J. L., Reynolds, J. E., 2015. Aligning conservation and research priorities for proactive species and habitat management: the case of dugongs Dugong dugon in Johor, Malaysia. Oryx, 49(4): 743-749.
Rozaimi, M., Fairoz, M., Hakimi, T. M., Hamdan, N. H., Omar, R., Ali, M. M., Tahirin, S. A., 2017. Carbon stores from a tropical seagrass meadow in the midst of anthropogenic disturbance. Marine Pollution Bulletin, 119(2): 253-260.
Scheibling, R., 1982. Feeding habits of Oreaster reticulatus (Echinodermata: Asteroidea). Bulletin of Marine Science, 32(2): 504-510.
Scheibling, R. E., Metaxas, A., 2010. Mangroves and fringing reefs as nursery habitats for the endangered Caribbean sea star Oreaster reticulatus. Bulletin of Marine Science, 86(1): 133-148.
Tan, Y. M., Saunders, J. E., Yaakub, S. M., 2018. A proposed decision support tool for prioritising conservation planning of Southeast Asian seagrass meadows: combined approaches based on ecosystem services and vulnerability analysis. Botanica Marina, 61(3): 305–320.
Tan, R., Yeo, A., 2003. Chek Jawa Guidebook. Simply Green, Singapore. Tan, Y. M., Saunders, J. E., Yaakub, S. M., 2018. A proposed decision support tool for prioritising conservation planning of Southeast Asian seagrass meadows: combined approaches based on ecosystem services and vulnerability analysis. Botanica Marina, 61(3): 305-320.
Zulfigar, Y., Sim, Y. K., Aileen, T. S. H., Shirayama, Y., 2008. Field Guide to the Echinoderms (Sea Cucumbers and Sea Stars) of Malaysia. Kyoto University Press, Japan.

 

Índex de Volum 16 (2018)

Cercar